Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for dansk i 7.-9. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for dansk på 4. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for dansk på 7.-9. årgang

xxXXxxX

 

Læsning og skrivning

Mål

Læsehastigheden opnås ved både at eleverne skal læse individuelle bøger samt bøger på klassen. Det er lærerens ansvar, at overholde forventningerne til den givne klassetrins læsepensum

Læseforståelsen opnås ved analytisk arbejde med hovedværker samt andre tekster indenfor forskellige genrer. Ydermere arbejdes der med læseforståelse ud fra læseprøver.
Cooperative Learning er en god indgangsvinkel til, at få alle elever involveret.

På 7.klassetrin skal der læses og gennemgås minimum to bøger på klassen. Her vil det være godt, hvis de bøger læreren udvælger matcher med de temaer, som klassen gennemgår i løbet af året.
Udover dette skal eleverne læse fire bøger, som de skal analysere ud fra fem underpunkter:

 1. Fakta
 2. Analyse
 3. Fortolkning
 4. Perspektivering
 5. Vurdering

Den ene bog skal fremlægges i powerpoint ud fra overstående punkter foran klassen, mens der på de sidste 3 bøger udarbejdes en skriftlig aflevering til læreren.

På 8. klassetrin følges samme procedure, men den ene bog der gennemgås, skal dække en litterær periode.

På 9. klassetrin skal der gennemgås 2-3 bøger. Hvis man kun gennemgår to bøger, så skal en film opgives som hovedværk.

Eleverne laver to læseprøver på hvert klassetrin. Læseprøverne er eksempler fra afgangseksamen.

Det er vigtigt, at alle elever med jævne mellemrum læser op på klassen, så de kan udvikle deres ordforståelse og udtale.

En anden vigtig øvelse er arbejdet med fremmedord. Stop altid op og lav ordforklaring. Eleverne skal oplæres i, at ord de ikke kender, skal slås op i fremmedordbogen.

I faget skal der arbejdes der med notatteknikker og logbog
Faget projekt dækker arbejdet med brugen af faglitteratur

På 7. klassetrin skal der udarbejdes 6 stile. Stilemner introduceres. Der arbejdes med minimum 2 stile, som dækker en genre, eksempelvis krimi, fantasy og eventyr.

Der arbejdes på 7. klassetrin på at opbygge stilskrivningens delelementer. Her er det meget vigtigt, at elever tilegner sig færdigheden i at opbygge en god struktur.
Den grammatiske tilegnelse er også ekstremt vigtigt, og der skal bruges meget energi i arbejdet med dette.
Dette vedrører:
Korrekt brug af punktum, komma, kolon, tankestreg, bindestreg, direkte tale o.a.

Her er procesorienteret skrivning en god idé.

På 8. og 9. klassetrin udarbejdes der ligeledes 6 stile. Her lægges fokus på afgangseksamens stilhæfter. Det er yderst vigtigt, at hvert stiloplæg gennemgås i dybden af læreren.

På 8. samt 9. klassetrin arbejdes der meget med sproget.
Det er vigtigt, at eleverne tilegner sig et levende og nuanceret sprog. Eksempler her på er: stemnings – og miljøbeskrivelser, brugen af tillægsord, metaforer, symboler, sammenligninger osv.

Ordenskarakter i dansk skriftlig fremstilling:
For prøverne i skriftlig fremstilling gives en selvstændig karakter for orden.

Ordenskarakteren i dansk, skriftlig fremstilling, gives på baggrund af en helhedsvurdering af besvarelsens opsætning, læselighed, ensartethed, kommunikationsværdi og eventuelle rettelser.

Materialer

Eksempler på gode bøger til gennemgang:

7. klasse:

 • Intet
 • 7.a
 • Shamran
 • Nobody
 • Pelle Eroberen

8. klasse:

 • Englebarnet
 • Alting og Ulla Vilstrup
 • Verdens Navle
 • Psychocyber
 • Hobbitten
 • Niels Lyhne

9. klasse:

 • De gale
 • Ondskab
 • Nordkraft
 • Vangede Billeder

Læseprøverne er tidligere læseprøver fra afgangseksamenen.

I 7. klasse kan der arbejdes med materialet:
”Tryk på sproget”, som er et rigtig godt materiale ud i det skrevne sprog.
Afsnittet vedrørende ”krimi” er meget lærerigt, da det bygger stilen op del for del, og dermed hjælper eleven til at tilegne sig de forskellige delelementer og dermed tilegne sig et overblik over stilskrivningens struktur.

En god idé er også at arbejde med eventyr og fantasy indenfor stilskrivning, da der netop bliver arbejdet med de genrer på dette klassetrin. Endvidere er det genrer, som er forholdsvis nemme at gå til.
Der er lavet en masse materiale vedrørende procesorienteret skrivning, som kan benyttes

Fra starten af 8. klasse er det vigtigt at arbejde med, og udvikle eleverne sprogbrug. Her tænkes specielt på at få en variation og levendegørelse ind i sproget.

Her kan materialet: ”Tryk på sproget” igen anbefales. Specielt afsnittet vedrørende ”Science Fiction er godt, da det matcher årsplanen. Endvidere er det bygget op, så eleverne, igennem forskellige opgaver, bliver tvunget ud i at gøre sproget mere levende.

På især 9. klassetrin er det vigtigt, at fokus centreres omkring afgangseksamens stilhæfter, da målet er, at eleverne tilegner sig de bedst mulige kompetencer i forhold til de forskellige stilgenrer.

Når eleverne går til den skriftlige eksamen, skal de føle sig hjemme i alle respektive genrer.

Uddybende retningslinjer fra undervisningsministeriet vedrørende orden

Evaluering

Læreren redegør for læseplanen til et forældremøde i starten af året, hvor vigtigheden af daglig læsning præciseres.

Der tages to læseprøver om året på hvert klassetrin i overbygningen, for at måle læsehastighed og læseforståelse.

I 7. klasse fremlægger alle individuelt den første bog, så alle får et indblik i romananalyse. Der evalueres i fællesskab med eleverne efter hver fremlæggelse

Der er løbende evaluering i undervisningen ved gennemgang af diverse tekster

Evaluering forholdt til det skriftlige arbejde er meget vigtigt.
Procesorienteret skrivning er vores måde at evaluere på.

Eleven skal ikke blot få en karakter eller et par skrevne linjer fra læreren.
Stilskrivningen er en proces, og læreren skal vejlede og evaluere med den enkelte elev under arbejdet med hver skrevet stil. Her skal der roses for de positive elementer, mens der skal vejledes i det skrive arbejde der kan optimeres.

Ved enkelte stile, kan der være en god læring i, at eleverne giver hinanden respons på deres stile.

Læreren evaluerer med hver enkelt elev efter endt stilskrivning.

Der vises eksempler på smartboard med stile, hvor ordenen er utilfredsstillen-de, tilfredsstillende og yderst tilfredsstillende. Dette vil give eleverne et bedre overblik.

 

Mundtlighed

Mål

Målet i den mundtlige undervisning er at alle elever bliver inddraget.
Her er cooperative Learning en god idé, så alle elever bliver aktive, og dermed bliver ”tvunget” til at yde en indsats og få sat ord på tekstarbejdet.

Målet er, at eleverne igennem uddybende spørgsmål fra læreren at give eleverne mulighed for mundtligt at analysere, kommunikere, debattere, uddybe osv. Dette vil fremme deres mundtlige kommunikation.

Materialer

Hovedmaterialet i overbygningen er: ”Vild med dansk 7, 8 og 9.”

7. klassetrin er følgende emner rigtig gode at arbejde med:

 • Gys og gru
 • Der kom et brev
 • Folkeeventyr, fantasy og rollespil
 • Avisen
 • Lyrik-legende, levende
 • Mellem barn og voksen

8. klassetrin er følgende emner gode at arbejde med:

 • Mellem virkelighed og iscenesættelse
 • Fra bog til film
 • Science Fiction
 • Storbymenne-sker

9. klassetrin er følgende emner gode at arbejde med:

 • I skyggen af H.C.Andersen
 • Den korte film
 • Den fotograferede virkelighed
 • Forelskelse og forførelse

I 9. klasse er der nogle krav, der skal overholdes i forhold til den mundtlige eksamen

 • Der skal læses 2 eller 3 hovedværker
 • Hvis der kun læses 2 hovedværker, skal det sidste erstattes af en film
 • Der skal gennemgås 2 litterære perioder
 • Der skal arbejdes med to temaer
 • Der skal arbejdes med forfatterskabs-læsning, hvor en forfatter bliver gennemgået i dybden
 • Der skal gennemgås 80-100 normalsider i tekstpensummet

Evaluering

Evalueringen foregår løbende i undervisningen igennem den respons, som læreren giver samt den respons eleverne giver til hinanden.

 

Retskrivning

Mål

Hovedmålet er, at eleverne kan stave korrekt, når de går ud af skolen

På 8. og 9. klassetrin er det godt at teste eleverne med prøver fra FSA

Materialer

Der findes mange forskellige materialer i forhold til retskrivning.
Det materiale vi bruger på skolen er:
7. klasse: Ny diktat for alle 7
8.klasse: Ny diktat for alle 8
9.klasse: Ny diktat for alle 9
Udover dette arbejder eleverne med grammatikrytteren og diktatværkstedet

Evaluering

Det er meget vigtigt, at eleverne retter deres fejl, og får en forståelse for, hvad de gjorde galt, da de stavede ordet forkert.

 

Orden

Mål

Her er nogle retningslinjer for arbejdet med orden

 • Ingen brug af særlige layoutprogrammer, eksempelvis Publisher og Powerpoint.
 • Layout skal passe med genren. Eksempelvis skal en artikel stå i spalter
 • Husk orddeling ved linjeskift
 • Der skal være harmonisk højrekant
 • Overskriften er harmonisk i forhold til teksten
 • Balance mellem højde og bredde i teksten
 • Afsnit markeres konsekvent
 • Skrifttypen er velvalgt
 • Tegn anvendes korrekt

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 7. klasse

Der introduceres bl.a. Målestoksforhold, arealberegning, vinkler, diagrammer og ligninger på dette klassetrin.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 8. klasse

Der arbejdes på 8. klassetrin med brøker, rumfigurer, løn, valuta, kombinatorik og sandsynlighed.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 9. klasse

Arbejdet har fokus på procentregning, negative værdier, skat, løn, perspektiv og parallelforskydning.

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.