Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Trivsel og undervisningsmiljø


På Haslev Privatskole skal alle elever være glade for at komme i skole, og lære noget mens de er her.

Her ser du den seneste trivsel og undervisningsmiljøundersøgelse, som er foretaget i 2019. En ny undersøgelse forventes gennemført i efteråret 2022.

 

Trivsel og undervisningsmiljøundersøgelse med opfølgningsplan 2019


I marts 2019 gennemførte skolen en trivsel- og undervisningsmiljøundersøgelse. 407 af skolens 417 elever besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 97,7%. Undersøgelsen blev lavet i to grupper: De yngste elever fra 0.-3. kl. (137 elever) og de ældste elever fra 4.-9. kl. (280 elever).
Undersøgelsen er gennemført med Undervisningsministeriets trivselsværktøj, der opfylder lovgivningen på området. Undersøgelsen spørger til fire temaer/indikatorer: ”Social trivsel”, ”Faglig trivsel”, ”Støtte og inspiration”, ”Ro og orden”, og derudover spørges til kategorierne: ”Øvrige spørgsmål” og ”Supplerende spørgsmål om fysisk og æstetiske omgivelser”.

 

Opfølgningsplan - generelt


Selvom besvarelserne fra årgangene generelt fordeler sig ensartet hen over den samlede undersøgelse, så er der inden for de enkelte spørgsmål klasser, som svarer særligt markant. Klasserapporterne er derfor sendt ud til den enkelte klasses lærere dels til orientering og dels til opfølgning sammen med eleverne.
Det er først og fremmest i klassen eleverne oplever deres skolegang, det er derfor også i klassen, at lærerne/ pædagogerne og eleverne skal udvikle en fælles forståelse for den gode trivsel og det gode undervisningsmiljø.
Sammen med de to årlige trivselsundersøgelser, som vi laver på skolen, har klassen et godt redskab til den kontinuerlige justering af praksis og forståelser, der skal til for at fremme klassens trivsel og læring.
Fremadrettet bliver trivselsundersøgelserne tilrettet, så de giver en klar tilbagemelding på trivsel og
undervisningsmiljø, ligesom vi vil styrke elevrådet gennem medinddragelse i opfølgningen på temaer/indikatorer i trivsel og undervisningsmiljø.

 

Social trivsel - undersøgelse


Social trivsel består af otte spørgsmål for 0.-3. klassetrin og 10 spørgsmål for 4.-9. klassetrin, som omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
Eleverne er glade for deres skole og deres klasser, hvor de føler, de hører til og er trygge. Eleverne oplever, de andre elever kan lide dem, er venlige, hjælpsomme og accepterer dem, som de er. Eleverne kan også godt lide pauserne.
Hvor halvdelen af de yngste elever oplever at blive drillet, svarer de ældste elever "sjældent" eller "aldrig" til, om de er blevet mobbet. Mellem en tredjedel og halvdelen af eleverne føler sig tit eller nogle gange alene i skolen og er bange for at blive til grin.

 

Social trivsel - opfølgning


Vi har sat fokus på Zippy-undervisningen, som øver eleverne i sammen at være opmærksomme på hinanden og vælge den gode løsning. Det er skolepædagogerne, som står for undervisningen, og der er derfor sammenhæng til SFO-en efter skole, hvor eleverne også er sammen.
En håndfuld elever fra 6. årgang er legepatruljer i frikvarteret, hvilket sammen med klassernes egne legegrupper og et styrket årgangssamarbejde skal give eleverne oplevelse af at høre til i fællesskabet og give større kendskab til hinanden.
I udskolingen skifter vi fra skoleåret 2020/2021 til klasselokaler, da tilbagemeldingen fra både elever og lærere er, at det vil gavne elevernes generelle sociale trivsel i og med, at hver elev får et socialt udgangspunkt i hverdagen i stedet for at skulle etablere sociale positioner kontinuerligt gennem skoledagen.

 

Faglig trivsel - undersøgelse


Faglig trivsel består af to spørgsmål for 0.-3. kl. og 10 spørgsmål for 4.-9. klassetrin, som omhandler elevernes oplevelse af egen koncentrationsevne og problemløsningsevne for de yngste og tillige egne faglige evner for de største.
Størstedelen af de yngste elever oplever, at de er gode til at løse deres problemer og kan koncentrere sig i undervisningen. En overvejende del af de ældste elever oplever, at de klarer sig godt fagligt, gør gode fremskridt og får gode tilbagemeldinger fra lærerne herpå. Ligesom det lykkes for dem at lære det, de gerne vil og klare det, de sætter sig for. Langt de fleste af de ældste elever oplever at kunne finde en løsning på problemerne og at kunne koncentrere sig i undervisningen.

 

Faglig trivsel - opfølgning


Ved skole-hjem-samtalerne arbejder vi med samtaleark, hvor elevens oplevelse af egen faglig-, koncentrations- og problemløsningsevne er i fokus. Eleven trækkes med samtalearket i højere grad ind i den fælles refleksion, som skole og hjem har om elevens læring. Et perspektiv som også søges styrket gennem en bredere mundtlig tilbagemelding til eleven om udbytte af undervisningsforløbene.

 

Støtte og inspiration - undersøgelse


Støtte og inspiration i undervisningen består af fem spørgsmål for 0.-3. kl. og syv spørgsmål for 4.- 9. klassetrin, som omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. De yngste elever er enige om, at de er glade for deres lærere, at de lærer noget spændende i skolen, og at lærerne er gode til at hjælpe dem. Halvdelen af de yngste elever og en tredjedel af de ældste elever synes, at lektionerne tit eller nogle gange er kedelige, ligesom de ikke er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne. Langt de fleste af de ældste elever oplever, at lærerne hjælper dem på måder, som virker godt, og at de er gode til at støtte dem.

 

Støtte og inspiration - opfølgning


Vi har sat fokus på elevernes motivation, som er kernen i deres faglige trivsel, der varetages gennem variation i undervisningen. Vi vil fremme perspektivet om en skoledag med vekslen mellem teori, forskellige praktiske arbejdsformer og særlige elementer, som f.eks. besøg i undervisningen og ekskursioner, for at tilgodese flere læringsstile.

 

Ro og orden - undersøgelse


Ro og orden består af et spørgsmål for 0.-3. kl. og fire spørgsmål for 4.-9. klassetrin, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klasselokalet for de yngste elever og tillige klasseledelse for de ældste elever.
Over halvdelen af de yngste elever oplever, at det er til at høre, hvad læreren siger i lektionerne. Den altovervejende del af de ældste elever oplever, at det er let at høre, hvad læreren siger i lektionerne, og det går også godt med at høre, hvad de andre elever siger i lektionerne. Omkring halvdelen af de ældste elever oplever, at læreren hurtigt kan skabe ro i klassen, og at læreren møder præcist til undervisningen.

 

Ro og orden - opfølgning


Vi har generelt ro og orden i undervisningen, men alligevel kan eleverne opleve, at det udfordres. Det er en central del af klasseledelsen at skabe ro og orden. Vi vil fortsat have fokus herpå og gennem inddragelse af eleverne øge forståelsen for nødvendigheden heraf, men også gøre eleverne bevidste om forskellen på arbejdsro og arbejdsuro. I de enkelte klasser skal der være fokus på at samle eleverne omkring læreren på forskellig vis, så elevernes generelle oplevelse er, at der er ro til at arbejde med undervisningsforløbet.
Vi forventer, at lærernes præcision i fremmøde til starten af lektionerne fremmes i og med trængslen på udskolingsgangen ved lektionsskift formindskes, når vi fra kommende skoleår går fra faglokaler til klasselokaler. Skolen er stor. Det er derfor en udfordring for læreren, som skal skifte fra den ene til den anden fløj. Vi har en aftale om, at læreren forlader lektionen ved klokkering, derfor kan der gå et par minutter, inden læreren når frem til næste lektion.

 

Øvrige spørgsmål - undersøgelse


Øvrige spørgsmål består af fire spørgsmål for 0.-3. kl. og 11 spørgsmål for 4.-9. kl., som ikke indgår i en af de fire indikatorer om trivsel.
Størstedelen af eleverne synes godt om klasselokalerne på skolen, mens kun en lille del synes, toiletterne er pæne og rene. Over halvdelen af de yngste elever har ondt i maven eller hovedet, når de er i skole. Det samme gælder en meget lille del af de ældste elever. De ældste elever er gode til at prøve at forstå hinanden og arbejde sammen, ligesom en altovervejende del svarer ”aldrig” til at have mobbet nogen. Lige over halvdelen af dem svarer, at de selv kan gøre noget, hvis de keder sig i undervisningen, eller det er svært for dem.

 

Øvrige spørgsmål - opfølgning


Vi har rigtig pæne toiletforhold på skolen med stort fokus på rengøring og hygiejne. Sammen med elevrådet vil vi kigge på, hvorfor eleverne ikke er enige heri, så vi sammen kan følge op på de forhold, som eleverne mener bør ændres, således at de også oplever toiletterne pæne og rene.
Sammen med klasselærerne og forældrene vil vi følge op på elevernes almindelige daglige trivsel, så de ikke oplever at have ondt i maven eller hovedet, når de er i skole.
Supplerende spørgsmål om fysisk og æstetiske omgivelser – undersøgelse Supplerende spørgsmål består af ni spørgsmål for både 0.-3 kl. og 4.-9. kl., som omhandler elevens oplevelse af rengøring, lokaler, møbler, æstetiske rammer samt indeklima.
Den altovervejende del af de yngste elever oplever gode forhold med nok toiletter, god rengøring,
nok lys, god temperatur og luft i klassen, gode udeområder, en god stol og en flot skole. En større del oplever at blive forstyrret af larm i lektionerne. De ældste elever er generelt tilfredse med forholdene på skolen.

 

Supplerende spørgsmål om fysisk og æstetiske omgivelser - opfølgning


Klassens lærere og elever skal sammen kortlægge i hvilke situationer, eleverne oplever at blive forstyrret af larm i undervisningen for derefter sammen at følge op på den del af klasseledelsen, som skal sikre det fælles ansvar, der er for, at eleverne ikke bliver forstyrret af larm i undervisningen.

 

Ny undersøgelse


Det har ikke været muligt, grundet Corona situationen, at gennemføre en ny undersøgelse i 2021. Der er planlagt en ny undersøgelse i efteråret 2022.

Tilsynserklæringer

Se Haslev Privatskoles tilsynserklæringer for de seneste år her.

Syv piger der griner sammen på legepladsen

Det vil vi

Skoletiden skal være rar. Den skal give gode minder og glade øjeblikke med videre i livet.

Underviser og elever griner sammen på legepladsen

Det gør vi

Forudsætningen for god udvikling og læring er for os trivsel, tryghed og omtanke.

Elever der griner sammen på Haslev Privatskole

Mobbefri skole

På Haslev Privatskole sikrer vores antimobbepolitik dit barn en god, tryg og inkluderende skolegang - hver dag.

Billede af lærer der hjælper glade elev med opgave

Når bøgerne driller

Hos os finder du støtte til børn med særlige faglige udfordringer, som fx ordblindhed.

Billede af børn der er glade i undervisningen

Forventninger

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet sikre dit barns tarv.