Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Trivsel og undervisningsmiljø


På Haslev Privatskole skal alle elever være glade for at komme i skole, og lære noget mens de er her.

 

Her ser du den seneste trivsel og undervisningsmiljøundersøgelse, som er foretaget i foråret 2023. En ny undersøgelse forventes gennemført i foråret 2025.

 

Trivsel og undervisningsmiljøundersøgelse med opfølgningsplan 2023

 

I februar og marts 2023 gennemførte skolen en undervisningsmiljøvurdering (UMV).

Spørgeundersøgelsen er delt i 2:

Del 1 er spørgsmål vedrørende det psykiske undervisningsmiljø.

381 af skolens 396 elever besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 96,2%. Undersøgelsen blev lavet i to grupper: De yngste elever fra 0.-3. kl. (115 elever) og de ældste elever fra 4.-9. kl. (266 elever).

Del 2 er spørgsmål vedrørende det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.

375 af skolens 393 elever besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 95,4%. Undersøgelsen blev lavet i to grupper: De yngste elever fra 0.-3. kl. (117 elever) og de ældste elever fra 4.-9. kl. (262 elever).


Undersøgelsen er gennemført med det digitale evalueringsredskab, klassetrivsel.dk, der opfylder lovgivningen på området.

 

Opfølgning - generelt

Undersøgelsen er anonym, da undersøgelsen udelukkende har til formål at udføre statistiske og videnskabelige opgørelser og undersøgelser af undervisningsmiljøet med henblik på en handlingsplan.

Maj 2023 foretages der en anden og mere dybdegående trivselsundersøgelse i alle klasser. Denne undersøgelse er ikke anonym.

Klasserapporterne hertil bliver sendt ud til den enkelte klasses lærere dels til orientering og dels til opfølgning sammen med eleverne.
Det er først og fremmest i klassen eleverne oplever deres skolegang, det er derfor også i klassen, at lærerne/ pædagogerne og eleverne skal udvikle en fælles forståelse for den gode trivsel og det gode undervisningsmiljø.
På denne baggrund har klassen et godt redskab til den kontinuerlige justering af praksis og forståelser, der skal til for at fremme klassens trivsel og læring.
Fremadrettet bliver trivselsundersøgelserne tilrettet, så de giver en klar tilbagemelding på trivsel og
undervisningsmiljø, ligesom vi vil styrke elevrådet gennem medinddragelse i opfølgningen på temaer/indikatorer i trivsel og undervisningsmiljø.

 

Del 1 - Det psykiske undervisningsmiljø

Undersøgelse af det psykiske undervisningsmiljø består af ni spørgsmål for 0.-3. klassetrin og 17 spørgsmål for 4.-9. klassetrin, som omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.


Undersøgelsen viser, at eleverne er glade for deres skole, klasse og lærere, hvor de føler, de hører til og er trygge. Eleverne oplever, de andre elever kan lide dem, er venlige, hjælpsomme og accepterer dem, som de er. Eleverne kan også godt lide pauserne.

Eleverne generelt på skolen oplever meget sjældent, at de bliver drillet eller mobbet af andre. Ligeledes mener eleverne selv, at de ikke mobber eller driller de andre.

Eleverne oplever, at lærerne lytter til dem og godt halvdelen af eleverne i 4.-9. kl. oplever, at de er med til at bestemme, hvad der laves i undervisningen. Eleverne oplever, at lærerne er gode til at få skabt ro, hvis der er larm i klassen, og ligeledes kan eleverne selv hurtigt koncentrere sig igen. Undervisningen opleves ofte spændende og eleverne synes, at de lærer på måder, som virker godt for dem.

 

Det psykiske undervisningsmiljø - opfølgning

Vi har i år sat fokus på trivselsarbejdet i indskolingen gennem undervisningsmaterialet ”Fri for mobberi”.

Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-9-årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag.

Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det nemt målrettet at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning.

Materialet bruges tværgående mellem skole og sfo, så der en naturlig og genkendelig sammenhæng for både børn og voksne i det daglige trivselsarbejde i skole og SFO. I 0.-2. kl. er der fast tilknyttet en klassepædagog nogle timer om ugen, som varetages af pædagoger fra skolens SFO. Dette er med til at sikre kontinuitet og danner bro mellem skole og SFO, som gør trivselsarbejdet mere smidigt.

Skolen har en klar Antimobbestrategi, hvilket har til formål at sikre, at der forebygges, og at der handles på ubalancer i fællesskabet. Når børn føler sig mobbet eller på anden vis føler sig ekskluderet fra fællesskabet, er det de voksnes ansvar at hjælpe barnet og fællesskabet.

Vi vægter lejrskoler, venskabsdage og samarbejde på tværs af skolen højt. Dette sikrer god trivsel og styrker relationsdannelsen eleverne i mellem.

 

Del 2 - Det fysisk og æstetiske undervsiningsmiljø

Undersøgelse af det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø består af ni spørgsmål for både 0.-3. klassetrin og 4.-9. klassetrin, som omhandler elevernes opfattelse af skolens fysiske rammer og æstetiske udtryk.

Resultatet af undersøgelsen viser, at langt over halvdelen af eleverne på hele skolen oplever, at her er rent og pænt, toiletter nok til alle, møblerne i klassen er tilfredsstillende og der er tilpas lys i lokalerne.

Over halvdelen af skolens elever oplever, at de bliver forstyrret af larm i undervisningen.

Dette afspejler sig også i besvarelsen omkring elevernes tilfredshed omkring grupperum på skolen, hvor kun en fjerdedel af skolens elever i 4.-9. kl. er tilfredse med skolens lokaler til gruppearbejde udenfor klasselokalet. Her er eleverne i indskolingen spurgt om deres tilfredshed med skolens udendørsarealer, hvor langt over størstedelen er meget tilfredse.

En tredjedel af 4. – 9. kl. svarer, at de er utilfredse med luften i klasselokalet, hvorimod eleverne i 0. – 3. kl. er langt over størstedelen tilfredse med luften i deres lokaler

Det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø - opfølgning

Vi har generelt ro og orden i undervisningen, men alligevel kan eleverne opleve, at det udfordres. Det er en central del af klasseledelsen at skabe ro og orden. Vi vil fortsat have fokus herpå og gennem inddragelse af eleverne øge forståelsen for nødvendigheden heraf, men også gøre eleverne bevidste om forskellen på arbejdsro og arbejdsuro. I de enkelte klasser skal der være fokus på at samle eleverne omkring læreren på forskellig vis, så elevernes generelle oplevelse er, at der er ro til at arbejde.

Klassens lærere og elever skal sammen kortlægge i hvilke situationer, eleverne oplever at blive forstyrret af larm i undervisningen for derefter sammen at følge op på den del af klasseledelsen, som skal sikre det fælles ansvar, der er for, at eleverne ikke bliver forstyrret af larm i undervisningen.

Dette skoleår har der i afdelingsteamet for mellemtrinnet og udskolingen været aftale om, at elever ikke har kunnet arbejde på udskolingsgangen, da mange erfarede, at det skabte uro, og udskolingsgangen blev brugt til socialt samvær fremfor skolearbejde. Dette har resulteret i, at eleverne udelukkende har måtte benytte eget klasselokale og haft begrænset mulighed for gruppearbejde udenfor klasseværelset. På samme måde har der været begrænset adgang til andre arbejdslokaler end klasselokalet, da disse har skullet deles med resten af udskolingen.

Særligt for mellemtrin og udskoling skal der arbejdes på, hvordan man sikre en god arbejds- og læringskultur for eleverne i klasserummet. Ligeledes skal lærerne i samarbejde med skolen lægge en fremadrettet plan for, hvordan og hvilke muligheder der er for at gruppearbejdet kan foregå udenfor klasserummet, hvor der samtidig sikres en sund og effektiv arbejdskultur for eleverne.

På baggrund af stigende energipriser, har skolen dette skoleår prioriteret at sænke temperaturen generelt på skolen, for at mindske udgiften hertil. Dette har selvsagt resulteret i, at temperaturen har føltes lavere end normalt. Ligeledes formodes det, at der generelt er blevet luftet mindre ud i klasselokalerne end normalt med ønske om at holde på varmen i klasselokalet. Den manglende udluftning har skabt dårlig luft i klasselokalerne. Vi går nu en varmere tid i møde, hvoraf vi formoder, at dette vil give anledning til hyppigere udluftning i klasserne igen og derved et bedre indeklima. Klassens lærere skal hjælpe til, at der bliver luftet ud i klasselokalet jævnligt i løbet af dagen uden, at det går ud over den generelle temperatur i klasselokalet.

Tilsynserklæringer

Se Haslev Privatskoles tilsynserklæringer for de seneste år her.

Syv piger der griner sammen på legepladsen

Det vil vi

Skoletiden skal være rar. Den skal give gode minder og glade øjeblikke med videre i livet.

Underviser og elever griner sammen på legepladsen

Det gør vi

Forudsætningen for god udvikling og læring er for os trivsel, tryghed og omtanke.

Elever der griner sammen på Haslev Privatskole

Mobbefri skole

På Haslev Privatskole sikrer vores antimobbepolitik dit barn en god, tryg og inkluderende skolegang - hver dag.

Billede af lærer der hjælper glade elev med opgave

Når bøgerne driller

Hos os finder du støtte til børn med særlige faglige udfordringer, som fx ordblindhed.

Billede af børn der er glade i undervisningen

Forventninger

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet sikre dit barns tarv.