Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for matematik i 9. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for matematik på 9. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for matematik på 9. årgang

 

Design

Underområde: Spejling og parallelforskydning

Pitropolis

9-4 Tegning

Andet

Sigma (gl.) s. 92-108

Underområde: Arbejdstegning og perspektiv

Pitropolis

9-4 Tegning

Underområde: Vinkler

Pitropolis

9-4 Tegning

 

Ung i arbejde

Underområde: Løn og skat

Pitropolis

9-5 Økonomi

Andet

Infa: Økonomi
Sigma (gl.) s. 6-13

Underområde: Regning med negative tal

Underområde: Areal og rumfang
Pitropolis

9-2 Rumfangsformler

Andet

matematikbogen.dk
Sigma (gl.) s. 18-24

 

Hørning kommune

Underområde: Trekanter

Andet

Infa: Geometri

Underområde: Procent

Underområde: Vækst

Andet

Sigma (gl.) s. 60-73

 

Jul

Underområde: Konstruktioner

 

Ekspeditioner

Underområde: Funktioner

Pitropolis

9-7 Ligninger og funktioner
9-8 Stykvise funktioner

Andet

Infa: Tal og algebra
www.edu.esh.dk/elearning/DVGmat/funktioner.htm

Underområde: Potens og rod

Andet

Sigma (gl.) s. 33-35

Underområde: Rumfang og massefylde

 

Spis ordentligt, knægt

Underområde: Formler

Andet

Sigma (gl.) s. 30-32

Underområde: Statistik

Pitropolis

9-3 Statistik

Andet

Infa: Chancelære
Sigma (gl.) s. 127-141

Underområde: Ligninger og uligheder

Pitropolis

9-6 Reduktion og ligninger

Andet

www.edu.esh.dk/elearning/DVGmat/funktioner.htm
matematikbogen.dk

 

www

Underområde: To ligninger med to ubekendte

Andet

www.edu.esh.dk/elearning/DVGmat/funktioner.htm

Underområde: Kombinatorik

Andet

Infa: Chancelære
matematikbogen.dk

Underområde: Valuta

Andet

Infa: Økonomi

 

Roskilde festival

Underområder: Målestoksforhold

Underområde: Rumgeometri

Andet

www.edu.esh.dk/elearning/DVGmat/rumligefigurer.htm

Underområde: Sandsynlighed

Pitropolis

9-9 Sandsynlighed

Andet

Infa: Chancelære
Sigma (gl.) s. 112-123

 

Temaer der ligger ud over

Underområde: Ligninger

Andet

matematikbogen.dk
Sigma (gl.) s. 14-23 + s. 136-144

Underområde: Trekanter

Underområde: Grafisk ligningsløsning

 

Temaer der ligger ud over

Underområde: Andengradsligning Sigma (gl.) s. 38-39

Pitropolis

9-1 Regne (brøker)

Underområde: Geometri Sigma (gl.) s. 80-91

Pitropolis

9-10 Bevisførelse

Underområde: Færdighedstest

Andet

sysform.dk

Underområde: Test 9.

Andet

sysform.dk

 

Efter 9. klasse skal eleverne kunne:

Undervisningen bygger videre på de erfaringer eleverne har. Der arbejdes med praktiske problemstillinger, anvendt matematik og med at give faglige begrundelser.
Eleverne skal udvise stor selvstændighed og kunne fordybe sig i faglige emner. De skal i arbejdet med praktiske matematiske problemstillinger kunne veksle mellem praksis og teori.

Tal og algebra

Tallene anvendes i beskrivelsen af den praktiske virkelighed og til at belyse praktiske og teoretiske problemstillinger. Talområdet udvides til at omfatte de reelle tal. Der arbejdes med at eleverne udvikler større talforståelse, herunder tallenes egenskaber og samspillet mellem regningsarterne. Som middel til at løse praktiske og teoretiske problemer arbejdes med variabler, formler, funktioner og ligninger samt grafiske afbildninger.

Delmål:

 • Kunne forstå og anvende negative tal.
 • Sikkerhed i anvendelsen af potenstal og potensregneregler med positiv eksponent.
 • Sikkerhed i regning med brøker.
 • Sikkerhed i reduktion og parentesregler ved multiplikation og division.
 • Sikkerhed i at løse ligninger og uligheder af l. grad samt afbildning af disse.
 • Kendskab til løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte.
 • Kunne anvende ligefrem og omvendt proportionalitet.
 • Kunne opstille funktioner ud fra tabel eller graf.
 • Kendskab til løsning af simple 2.gradsligninger.

Geometri

Eleverne skal have viden, kunne fortolke og selv konstruere og fremstille geometriske tegninger, herunder isometri- og perspektivtegning. Sammenligning, beregning og vurdering af egenskaber ved de geometriske figurer indgår.

Delmål:

 • Kendskab til almindelige polygoner.
 • Kendskab til rumlige figurer.
 • Sikkerhed i beregning af areal og rumfang ved hjælp af formler.
 • Sikkerhed i arbejdet med vinkler.
 • Sikkerhed i Pythagoras´ læresætning.
 • Sikkerhed i flytninger af figurer i et koordinatsystem.
 • Sikkerhed i at tegne og beskrive enkle isometriske og perspektiviske tegninger.
 • Kunne tegne og beskrive mønstre.
 • Kunne benytte sinus og cosinus relationerne.

Matematik i anvendelse

Eleverne skal kunne behandle problemstillinger tilknyttet samfundsmæssige forhold, herunder økonomi, teknologi og miljø. De skal kunne fremskaffe, vurdere og præsentere data og information bl.a. ved hjælp af tabeller og grafer. De skal kunne benytte databaser og regneark. Sandsynlighedsbegrebet indgår også i behandlingen af forskellige problemstillinger.

Delmål:

 • Benytte handelsregning f.eks. køb/salg. Herunder beregninger af fortjeneste og tab i kroner og procent.
 • Sikkerhed i beregning af fremmed valuta.
 • Kendskab til beregning af værdipapirer.
 • Udføre databehandling.
 • Benytte kombinatorik og sandsynlighedsberegninger.
 • Kunne anvende forskellige former for grafer og diagrammer i problemløsninger.
 • Sikkerhed i simpel rentesregning og kendskab til rente og effektiv rente.

Kommunikation og problemløsning

 • Kunne formulere problemstillinger både skriftligt og mundtligt, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forskellig fordelagtig vis.

Test og evaluering

 • FSA Færdighedsregning, problemregning, MG prøve, terminsprøve.

 

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elever der har læsning i undervisningen

Dansk i 7.-9. klasse

Introduktion til tekstanalyse på flere niveauer, samt tilknytning til litterære perioder.

Billede af lærer der hjælper glad elev med opgave

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.