Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for projekt


Du kan orientere dig i læseplanerne for projekt på alle årgange på denne side.

Læseplan for projekt på 6.-9 årgang

 

Gennem en systematisk undervisning trænes eleverne i.

 • At samarbejde
 • At arbejde selvstændigt
 • At udarbejde problemstillinger og formuleringer
 • At indsamle informationer fra forskellige kilder, sortere, bearbejde og vurdere informationerne i relation til problemformuleringen
 • At planlægge
 • At gennemføre arbejdsprocessen, foretage justeringer undervejs og bruge relevante udtryksformer
 • At fremlægge
 • At evaluere

Mål 6.-7. årgang

 • At tage medansvar og initiativ i forhold til planlægning og i gennemførelse af opgaven
 • At formulere arbejdsopgaver med spørgsmål på data- og forklaringsplan
 • At opsøge og indsamle informationer fra forskellige kilder og bearbejde dem vha. forskellige fagmetoder
 • At formidle resultatet på en relevant, spændende og engageret måde

Personlig kompetence:

 • Udvise pli
 • Tage initiativer
 • Vise engagement
 • Holde sig til sagen
 • Være fleksibel
 • Være inspirerende
 • Udvise selvstændighed
 • Tage ansvar for egen læring

Social kompetence:

 • Stille krav til hinanden
 • Skabe kontakt til tilhørerne
 • Give og modtage kritik konstruktivt

Handlingskompetence:

 • Stille HV-spørgsmål på data og forklaringsplan
 • Fordele arbejdet
 • Opsøge data forskellige steder
 • Vurdere datas relevans
 • Bearbejde data og gøre sig overvejelser om disse
 • Planlægge
 • Skrive logbog
 • Disponere tid og information
 • Kunne dokumentere
 • Genkende anvendte fagmetoder i tværfagligheden
 • Anvende forskellige udtryksformer
 • Være bevidst om fremlæggelsesmetoder
 • At søge information på bibliotek, Amtscentret for Undervisning, SkoDa og på officielle hjemmesider samt udformer spørgeskemaer og interviewer relevante personer

Fremlæggelsen:

 • Formidle resultatet på en relevant, spændende og engageret måde. Udvikle retoriske virkemidler
 • Eleverne planlægger og gennemfører fremlæggelsen, så den fremstår som en helhed
 • At opsøge og indsamle informationer fra forskellige kilder og bearbejde dem vha. forskellige fagmetoder
 • Alle gruppens medlemmer deltager i fremlæggelsen
 • Eleverne benytter forskellige udtryksformer til formidlingen
 • Eleverne giver hinanden kritik i forbindelse med fremlæggelserne
 • Produktet har en klar sammenhæng med arbejdsproces og indhold

Mål 8.-9. årgang

 • At tage aktivt og kvalificeret del i beslutningsprocessen

Handlingsbidrag:

 • Eleverne gives reel og stor indflydelse under beslutningsprocessen omkring valg af overordnet emne
 • På de daglige koordinerende gruppemøder informerer eleverne hinanden om arbejdsresultaterne og giver hinanden konstruktiv kritik, og resultatet af den enkeltes arbejde vurderes og sorteres
 • Eleverne evaluerer og justerer arbejdsprocessen løbende
 • At formulere og vurdere problemstillinger

Handlingsbidrag:

 • Eleverne vurderer delemnets projektegnethed
 • Eleverne formulerer problemstillinger, vurderer disse og udarbejder en problemformulering ud fra den eller de valgte problemstillinger
 • At opstille handlemuligheder

Handlingsbidrag:

 • Eleverne formulerer med udgangspunkt i problemstillingen og problemformuleringen indholdsrige og kvalificerede arbejdsspørgsmål på vurderings- og handleplan med en klar sammenhæng til arbejdsspørgsmålene på data- og forklaringsplan
 • Eleverne tilskyndes til aktiv handling i forhold til handleplan, når det er muligt
 • At skaffe sig overblik og vise det under fremlæggelsen

Handlingsbidrag:

 • Eleverne gennemfører en struktureret planlægning af projektarbejdet
 • Eleverne forholder sig kritisk til de fundne oplysninger
 • Eleverne forbereder og deltager aktivt og reflekterende i en delvist formaliseret midtvejssamtale med vejlederne
 • Til fremlæggelsen udvælger eleverne blandt det indsamlede stof de oplysninger, der er relevante i forhold til problemformuleringen
 • Eleverne fremstiller et produkt i henhold til gældende regler
 • Eleverne opstiller en logisk disposition for fremlæggelsen, som følges under denne
 • Eleverne gennemfører fremlæggelsen uden at være bundet af manuskript

Læseplan – synoptisk opstillet

  6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse
Eleverne skriver simpel logbog bl.a. med beskrivelse af
planlægningen af næste dags/uges arbejde
x x
 
 
Udvidet logbogsarbejde  
 
x x
Eleverne arbejder emneorienteret x      
Introduktion til projektarbejde   x
 
 
Arbejde projektorienteret   x x x
Skrive 3 arbejdsspørgsmål til emneopgaven x      
Udarbejde problemformulering med 3 præcise spørgsmål   x x x
Eleverne finder et delemne, som hører ind under overemnet x x x x
Læreren dikterer overemnet x x
x
 
Eleverne er med i processen vedrørende valg af overemne       x
Introduktion af powerpoint x      
Brug af powerpoint til fremlæggelsen x x x x
Eleverne gennemfører en struktureret planlægning af projektarbejdet       x
Elevernes researcharbejde tager udgangspunkt i faglitteratur
lånt på biblioteket og hentet fra internettet
x x x x
Eleverne udformer
spørgeskemaer og interviewer relevante personer i arbejdet med projektet
  x x x
Eleverne forholder sig kritisk til de fundne oplysninger     x x
Eleverne forbereder og deltager aktivt og reflekterende i
vejledningssamtaler med vejlederen løbende gennem processen
x x x x

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af lærer der hjælper glad elev med opgave

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.